Document

  • ข้อมูลประชากรทุกสิทธิสำหรับการดำเนินงานปีงบประมาณ2561 : รายละเอียด
  • การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  :รายละเอียด
  • แนวทางการดำเนินงานตำบลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) : รายละเอียด