รวมคำสั่ง/ไฟล์ งานการเงิน

รวมภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

>กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียด 

>ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่รายละเอียด 

>คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รายละเอียด 

> ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (Startegy plan 20 years) และ PA รายละเอียด 

> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 DownLoad 

> ยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดสาธารณสุข 

สื่อความรู้ : โรคพิษสุนัขบ้าสื่อความรู้ : มะเร็งลำไส้

credit by : คลังความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผู้บริหาร สสอ.สำโรงระบบรายงานออนไลน์


ขณะนี้เวลา

วันนี้วันที่

สภาพอากาศ จ.อุบลราชธานี