รวมคำสั่ง/ไฟล์ งานการเงิน

รวมภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

>ดาวน์โหลดเอกสารประชุมชี้แจงการรับนิเทศงาน คปสอ.สำโรง รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561รายละเอียด 

>ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561รายละเอียด 

> คู่มือแนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว V3รายละเอียด 

> แบบประเมิน Green & Clean, HAS, 5สรายละเอียด 

> คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยรายละเอียด 

> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 DownLoad 

> ยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561

สื่อความรู้ : โรคพิษสุนัขบ้าสื่อความรู้ : มะเร็งลำไส้

credit by : คลังความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผู้บริหาร สสอ.สำโรงระบบรายงานออนไลน์


ขณะนี้เวลา

วันนี้วันที่

สภาพอากาศ จ.อุบลราชธานี