ban.jpg

 

งานวิจัย

                     *     พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตำบลขามป้อม

                                                        :  โดย คุณนายสิทธิศักดิ์ ทองวิเศษ และคณะ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้าว

                     *     ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30–60

                                                        :  โดย หนูเพียร มัศยามาศ  และคณะ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง

                     *     ภาพลักษณ์ใหม่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ รพ.สต.โคกสว่าง

                                                        :  โดย น้าฝน มุกดากุล  และคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง

                     *     พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ รพ.สต.ค้อน้อย

                                                        :  โดย คุณสงกรานต์ ก่าเสริฐ และคณะ      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อน้อย

                     *     ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ต.หนองไฮ อ.สาโรง จังหวัดอุบลราชธานี

                                                        :  โดย เฉลียว สุวรรณกูฎ  และคณะ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไอ

                     *     การศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

                                                        :  โดย คุณจินตนา ไชยทุม และคณะ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม

                     *     ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 กลุ่มโรค ตำบลโนนกลาง

                                                        :  โดย คุณดวงกมล พั่วพันธ์ และคณะ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีมงคล

                     *     การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขต รพ.สต.โนนสูง

                                                        :  โดย คุณศิริพร  เมืองพิล และคณะ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีมงคล

                     *     ดัชนีความสุขของประชากรในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.สระดอกเกษ

                                                        :  โดย คุณนวลประกาย สุนนท์ชัย และคณะ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีมงคล

                     *     ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

                                                        :  โดย คุณประวิทย์    พันธ์จูม และคณะ     คณะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

 

งาน R2R

                     *     พัฒนารูปแบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน:  โดย คุณวันเพ็ญ  เถาว์ทุมมา   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล

                     *     วิมานน้อยของปู่จา         :  โดย คุณวันเพ็ญ  เถาว์ทุมมา   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล

                     *     การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและญาติ :  โดย คุณทัศนียา   ศิริ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบอน

 

line2.gif   line2.gif   line2.gif