รวมคำสั่ง/ไฟล์ งานการเงิน

รวมภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียด 

> พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รายละเอียด 

> การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิการของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียด 

> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด 

> ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ รายละเอียด 

> คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ พชอ รายละเอียด 

> คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รายละเอียด 

> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 DownLoad 

> ยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดสาธารณสุข 
สื่อความรู้ : การป้องกันตัวเองจากโควิด194วิธีแก้เด็กติดจอมือถือ

credit by : droidsans

ผู้บริหาร สสอ.สำโรงระบบรายงานออนไลน์

วันนี้วันที่

สภาพอากาศ จ.อุบลราชธานี