วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.


>>>>>>>> : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

>>>>>>>> : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 7/2562 Click now

>>>>>>>> : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 Click now

>>>>>>>> : เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.1 กลุ่มงานบริหาร นิติการ Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และประกันสุขภาพ Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานบริการสุขภาพ และ EMS Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.4 กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ งาน สสมช. และฝ่ายพัฒนาฯ Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และงานทันตสาธารณสุข Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.6 กลุ่มงาน คบส. การแพทย์ฯ และงานแพทย์แผนไทย Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.7 กลุ่มงานควบคุมโรค และงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.8 งานทันตสาธารณสุข Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.9 งานการเงิน และบัญชี Click เพื่อดูรายละเอียด

>>>>>>>> >>>>>>>> : 4.10 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Click เพื่อดูรายละเอียด

 

>>>>>>>> : วาระอื่น ๆ Click เพื่อดูรายละเอียด

ปิดการประชุม