รวมคำสั่ง/ไฟล์ งานการเงิน

รวมภาพกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

> การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิการของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียด 

> กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด 

> ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ รายละเอียด 

> คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ พชอ รายละเอียด 

> คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2563.pdf รายละเอียด 

> พชอ.นำเสนอวันที่ 11 ธันวาคม 62 รายละเอียด 

> คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รายละเอียด 

> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 DownLoad 

> ยุทธศาสตร์  และตัวชี้วัดสาธารณสุข 
สื่อความรู้ : โรคพิษสุนัขบ้า4วิธีแก้เด็กติดจอมือถือ

credit by : droidsans