ข้อมูลสถานะสุขภาพ  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

    1. อัตราเกิด–อัตราตาย ปี พ.ศ.2550 – 2561     

    2. อัตราเพิ่มประชากร  ปี 2550 – 2561     

    3. 10 ลำดับแรก ผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2561     

    4. 10 ลำดับแรก ผู้ป่วยใน ปี พ.ศ.2561     

    5. 10 ลำดับแรก สาเหตุการตาย ปี พ.ศ.2561