ข่าวประชาสัมพันธ์

>กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายละเอียด 

>ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่รายละเอียด 

>คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รายละเอียด 

> ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (Startegy plan 20 years) และ PA รายละเอียด 

> ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 DownLoad 

รวมภาพกิจกรรม
สื่อความรู้ : โรคพิษสุนัขบ้าผู้บริหาร


ระบบรายงานออนไลน์

สภาพอากาศ จ.อุบลราชธานี