ban.jpg

 

  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรง

 

                          ลักษณะสำคัญขององค์กร

 

                   หมวด 1 : การนำองค์กร

 

                   หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

 

                   หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

                   หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 

                   หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

 

                   หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ

 

                   หมวด 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ

 

                   Plannin54 Samrong

 

                   Program PMQA (FL) 2554 Samrong